PUP Stalowa Wola

Zamiast klawisza Alt możesz użyć H

 • Informacje ogólne

Informacja o realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli w 2014 roku programach aktywizacji zawodowej bezrobotnych

(2014-01-22)

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli informuje, że w 2014 roku realizowane będą:

 • ze środków Funduszu Pracy przyznanych algorytmem:
  • prace interwencyjne
  • roboty publiczne
  • prace społecznie użyteczne
  • refundacje składek na ubezpieczenia społeczne członków spółdzielni socjalnych
  • szkolenia indywidualne
  • finansowanie kosztów studiów podyplomowych
  • finansowanie kosztów egzaminów i licencji

Nabór wniosków na realizację w/w programów rynku pracy odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitów. Wnioski można składać od dnia 27.01.2014 r. w siedzibie PUP (pok. 36 - sekretariat) lub przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, ul. R. Dmowskiego 8,  37-450 Stalowa Wola.

Formularze wniosków dotyczących realizacji w/w programów są dostępne na stronie internetowej www.pupstalowawola.pl (w zakładce Urząd Pracy -> Pliki do pobrania) oraz w siedzibie PUP.

 

 • w ramach projektu „Więcej szans w powiecie stalowowolskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 6.1.3 PO KL:
  • staże
  • szkolenia (grupowe i indywidualne)
  • prace interwencyjne
  • refundacje kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego
  • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,

Staże będą realizowane w procedurze konkursowej (cztery nabory wniosków w I połowie 2014 roku). Informacje na temat uruchamiania kolejnych naborów będą podawane do wiadomości publicznej na tablicach ogłoszeń  w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej www.pupstalowawola.pl w zakładce Aktualności.

Informacja o planowanych kierunkach szkoleń grupowych i zasadach rekrutacji na te szkolenia będzie podana w odrębnym komunikacie.

Nabór wniosków dotyczących realizacji pozostałych programów rynku pracy odbywać się będzie w sposób ciągły do wyczerpania limitów. Wnioski można składać od dnia 27.01.2014 r. w siedzibie PUP (pok. 36 - sekretariat) lub przesłać na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli, ul. R. Dmowskiego 8,  37-450 Stalowa Wola.

Formularze wniosków dotyczących realizacji w/w form wsparcia są dostępne na stronie internetowej www.pupstalowawola.pl (w zakładce Urząd Pracy -> Projekty EFS ->Projekt EFS 6.1.3) oraz w siedzibie PUP.

 

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Stalowej Woli, z których co najmniej 90% do 31.12.2013 roku nie było uczestnikami tego projektu.

Możliwość powrotu uczestnika do projektu (maksymalnie 10%) dopuszcza się tylko w uzasadnionych przypadkach, w których udział zakończy się efektem zatrudnieniowym (jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, prace interwencyjne, refundacja kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy), a uczestnik nie powróci na tę formę wsparcia, w której brał już wcześniej udział.

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy PUP:

 • staże – pok. 28, tel. 15-643-38-00
 • szkolenia, finansowanie kosztów studiów podyplomowych, finansowanie kosztów egzaminów i licencji - pok. 28, tel. 15-643-38-01
 • prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne – pok. 14, tel. 15-643-37-74
 • refundacje kosztów wyposażenia / doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego – pok. 14, tel. 15-643-37-94
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – pok. 33, tel. 15-643-37-77
Utworzono: 2012-12-13 08:09 | Redagował: Grzegorz Bednarowicz 2014-12-10 08:20:23
Drukuj Zapisz jako pdf Odwiedziny: 133067

Obsługa i nadzór techniczny: IntraCOM.pl